JUHISED ARTIKLITE VORMISTAMISEKS

 

Üldised nõuded

 • artikkel esitada eesti keeles, Rich Text Format- (laiend .rtf) või MS Wordi Document-failina (laiend .doc)
 • artiklile lisada kuni 250 sõna pikkune ingliskeelne sünopsis koos artikli ingliskeelse pealkirjaga, ning 3–6 märksõna eesti ja inglise keeles
 • artikli pikkus on 27000 kuni 36000 tähemärki koos tühikutega (ehk viisteist kuni kakskümmend 1800-tähemärgist lehekülge)
 • tabelid ja joonised vormistada eraldi failidena, jooniste allkirjad jätta tekstifaili (mitte kirjutada joonise sisse); mujalt pärit illustratsioonide kasutamisõiguse eest kannab hoolt artikli autor

 

Teksti vormistamine

 • pealkiri ja alapealkirjad jätta samasse stiili kui ülejäänud tekst (s.t mitte kasutada teistsugust stiili ega fonti)
 • kõik kommentaarid esitada joonealuste kommentaaridena (mitte järelmärkustena artikli lõpus)
 • sõnu mitte poolitada

Tsitaadid

 • viide tsitaadi allikale esitada ümarsulgudes, nt:

Lotman (1999: 21) on võrrelnud semiosfääri elusorganismiga… …semiosfäär on võrreldav ka elusorganismiga (Lotman 1999: 21).

 

 • pikad tsitaadid (pikemad kui 4 rida) vormistada väiksemas kirjas omaette plokina, tekstivälja vasaku serva suhtes nihutatult ja ilma jutumärkideta; viide tsitaadi allikale paigutada tsitaadi järele (pärast kirjavahemärki). Nt:Selgitades osa-terviku suhteid semiosfääris, võrdleb Lotman semiosfääri organismiga:

 

Semiosfääri sisemine mitmekesisus peab silmas ta terviklikkust. Osad ei kuulu tervikusse mitte mehaaniliste detailidena, vaid nagu organid organismi. Semiosfääri tuummehhanismide struktuurse ehituse peamine iseärasus on, et iga osa on ise tervik, suletud oma struktuursesse iseseisvusesse. Tema suhted teiste osadega on keerukad ja paistavad silma suure deautomatiseerituse poolest. (Lotman 1999: 21)

 

 • väljajäetud tekstiosa markeerida […] (mitte /…/)
 • artikli autori kommentaarid tsitaadi sees esitada nurksulgudes [ ] (mitte ( ) või / /)

 

Kasutatud kirjanduse loetelu

 •  viidatud teosed järjestada alfabeetiliselt, järgides allpool esitatud vormistusviisi. Raamatute ja ajakirjade pealkirjad kirjutada kursiivis, artiklite pealkirjad harilikus kirjas; köidete ja seeriate märkimiseks kasutada araabia numbreid; autorite nimed on soovitav välja kirjutada. Nt:

Raamat:
Deacon, Terrence 1998. The Symbolic Species: The Co-Evolution of Language and the Human Brain. London: Penguin Books.
Deely, John 2005. Basics of Semiotics / Semiootika alused. Tõlkinud Kati Lindström. Tartu: Tartu Ülikool.
Krampen, Martin; Oehler, Klaus; Posner, Roland; Sebeok, Thomas A.; Uexküll, Thure von (eds.)1987. Classics of Semiotics. New York: Plenum Press.
Kristeva, Julia 1969. Σημειωτική. Recherches pour une sémanalyse. Paris: Éditions du Seuil.

Artikkel ajakirjas:

Lepik, Peet 2000. Antikultuuri fenomen nõukogude kultuuris. Akadeemia 4: 718–754.

Nöth, Winfried 1998. Ecosemiotics. Sign Systems Studies 26: 332–343.

Stigler, Lis 1981. Sociolingvistik i Sovjetunionen. Svantevit 7(2): 5–20.

Winner, Thomas G. 1995. Prague structuralism and semiotics: Neglect and resulting fallacies. Semiotica 105(3/4): 243–275.

Artikkel kogumikus:
Jakobson, Roman 1981. Linguistics and poetics. — Roman Jakobson. Selected Writings III. Poetry of Grammar and Grammar of Poetry. Rudy Stephen (ed.). The Hague: Mouton Publishers, 18–51.

Krampen, Martin 1997. Models of semiosis. — Roland Posner, Klaus Robering, Thomas A. Sebeok (eds.). Semiotik: Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur / Semiotics: A Handbook on the Sign-Theoretic Foundations of Nature and Culture, vol. 1. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 247–287.

Lotman 1992a = Лoтмaн, Юрий. Асимметрия и диалог. — Юрий Лoтмaн. Избранные стaтьи. Том I. Стaтьи по семиотике и типoлoгии кyльтypы. Таллинн: Александра, 46–57.

— 1992b = Лoтмaн, Юрий. О семиосфере. — Юрий Лoтмaн. Избранные стaтьи. Том I. Стaтьи по семиотике и типoлoгии кyльтypы. Таллинн: Александра, 11–24.

Putnam, Hilary 1999. Tähendus ja osutus. — Jaan Kangilaski, Margo Laasberg (toim.). Tähendus, tõde, meetod. Tartu: TÜ Kirjastus, 310–322.

Sebeok, Thomas A. 1972. Animal communication. — Thomas A. Sebeok. Perspectives in Zoosemiotics. (= Janua Linguarum. Series Minor 122). The Hague; Paris: Mouton, 63–83.

Torop, Peeter 1999. Semiootika piiril. — Juri Lotman. Semiosfäärist. Koostanud ja tõlkinud Kajar Pruul. [Tallinn:] Vagabund, 387–404.

 • kui viidatud teos ei ole antud teksti esmatrükk, võib esmailmumise aasta paigutada viidatud teksti ilmumisaasta järele nurksulgudesse, nt:

Jakobson, Roman 2000 [1959].

 • vältida viiteid võrgulehekülgedele (kui see on siiski vajalik, paigutada viited joonealustesse märkustesse)
 • kirillitsas kirjutatud sõnade, raamatute ning ajakirjade pealkirjade jm translitereerimisel kasutada SSS’i transliteratsiooni tabelit